BEESKY VIỆT NAM - Nâng tầm quản lý doanh nghiệp

Chính sách quyền riêng tư app mobile beesky

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

PRIVACY POLICY

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức BEESKY – Công ty CP (liên quan đến ứng dụng trên điện thoại), (sau đây gọi tắt là “Công Ty”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Công Ty (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”).

 

 

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

 

This Privacy Policy does not apply to any products, services, websites, or content that are offered by third parties or have their own Privacy Policy.

 

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

 

This Privacy Policy includes the following contents:

 

 1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

 

Personal Information We Collect

 

 1. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

 

How We Use Personal Information

 

 1. Thu thập và sử dụng cookies

 

Collection and use of cookies

 

 1. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

 

How We Share Personal Information

 

 1. Vị trí của thông tin cá nhân

 

Location of Personal Information

 

 1. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

 

How We Secure Information

 

 1. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

 

Internet Advertising and Third Parties

 

 1. Truy cập và lựa chọn

 

Access and Choice

 

 1. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

 

Juvenile’s Personal Information

 

 1. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

 

Retention of Personal Information

 

 1. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

 

Contacts, Notices, and Revisions

 

 1. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh Châu Âu

 

Additional Information for the EU

 

 1. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

 

Examples of Information Collected

 

1.Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

 

Personal Information We Collect

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi cho quý khách.

 

We collect your personal information in the course of providing Our Offerings to you.

 

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

 

Here are the sources from which we gather your information:

 

 • Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Information You Give Us: We collect any information you provide in relation to Our Offerings.

 

 • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Automatic Information: We automatically collect certain types of information when you interact with Our Offerings.

 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

 

Information from Other Sources: We might collect information about you from other sources, including service providers, partners, and publicly available sources.

 

2.Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân How We Use Personal Information

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

We use your personal information to operate, provide, and improve Our Offerings. Our purposes for using personal information include:

 • Vận hành, Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình ưu đãi, cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thanh toán và nhận bàn giao hàng.

 

Operate, Provide Our Offerings: We use your personal information to provide and operate and deliver Our Offerings and process transactions related to Our Offerings, including without limitation registrations, subscriptions, purchases, incentive programs, provide management service and operate Our Offerings, payments and receipt of delivery.

 

 •  Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện chất lượng và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

Measure, Support, and Improve Our Offerings: We use your personal information to measure use of, analyze performance of, fix errors in, provide support for, improve, and develop Our Offerings.

 

 •  Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

Recommendations and Personalization: We use your personal information to recommend Our Offerings that might be of interest to you, identify your preferences, and personalize your experience with Our Offerings.

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách.

 

Comply with Legal Obligations: In certain cases, we have a legal obligation to collect, use, or retain your personal information.

 

 • Liên lạc với quý khách: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách.

 

Communicate with You: We use your personal information to communicate with you in relation to Our Offerings via different channels (e.g., email, chat) and to respond to your requests.

 • Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách.

 

Marketing: We use your personal information to market and promote Our Offerings in accordance with the local laws. We might display interest-based ads for Our Offerings.

 

 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

 

Fraud and Abuse Prevention and Credit Risks: We use your personal information to prevent and detect fraud and abuse in order to protect the security of our customers, us, and others. We may also use scoring methods to assess and manage credit risks.

 

 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

 

Purposes for Which We Seek Your Consent: We may also ask for your consent to use your personal information for a specific purpose that we communicate to you.

 

3.Thu thập và sử dụng cookies

 

Collection and use of cookies

 

Chúng tôi sử dụng cookies, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookies”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 

We use cookies, pixels, and other similar technologies (collectively, “cookies”) to recognize your browser or device, learn more about your interests, provide you with essential features and services, and for other additional purposes, including:

 

 • Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

 

Recognizing you when you sign in use our offerings. This allows us to provide you with recommendations, display personalized content, and provide other customized features and services.

 

 • Lưu tâm đến các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn.

 

Keeping track of your specified preferences. This allows us to honor your likes and dislikes, such as your language and configuration preferences.

 

 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

Conducting research and analysis to improve Our Offerings.

 

 • Ngăn chặn hành vi gian lận.

 

Preventing fraudulent activity.

 

 • Cải thiện an ninh.

 

Improving security.

 

 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

 

Delivering content, including ads, relevant to your interests on our sites and third-party sites.

 

 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

Measure and analyze the performance of Our Offerings.

 

Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.

 

Cookies allow you to take advantage of some of our essential features. For instance, if you block or otherwise reject our cookies, you might not be able to use certain offerings that require you to sign in, or you might have to manually adjust some preferences or language settings every time you visit our sites.

 

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookies khi quý khách tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

 

Approved third parties may also set cookies when you interact with our offerings. Third parties usuaully include search engines, providers of measurement and analytics services, social media networks, and advertising

 

companies. Third parties use cookies in the process of delivering content, including ads relevant to your interests, to measure the effectiveness of their ads, and to perform services on our behalf.

 

Quý khách có thể quản lý cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookies mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookies mới, cách tắt cookies và khi cookies hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookies trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookies sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

 

You can manage browser cookies through your browser settings. The 'Help' feature on most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookies, how to disable cookies, and when cookies will expire. If you disable all cookies on your browser, neither we nor third parties will transfer cookies to your browser. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some features and services may not work.

 

4.Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

 

How We Share Personal Information

 

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân cho Tập đoàn Vingroup, và các công ty con của Tập đoàn Vingroup, các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách tương tự.

 

Information about our customers is an important part of our operation and we are not in the business of selling our customers’ personal information to others. We share personal information only as described below. We also share personal information with Vingroup and its subsidiaries, all of these companies are subject to this Privacy Policy or similar policies.

 

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quý khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.

Transactions Involving Third Parties: We make available to you services, software, and content provided by third parties for use on or through Our Offerings. You can tell when a third party is involved in your transactions, and we share information related to those transactions with that third party.

 

 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,... dành cho quý khách. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, xử lý tài sản bảo đảm, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Third-Party Service Providers: We employ and/or cooperate with other companies and individuals to perform certain functions and carry out certain incentive programs, cross-sale programs, etc. Examples include: sending communications, processing payments, assessing credit and compliance risks, interest- supporting program, collateral disposal, analyzing data, providing marketing and sales assistance (including advertising and event management), conducting customer relationship management, and providing training. These third party service providers have access to personal information needed to perform their functions, but may not use it for other purposes. Further, they must adhere to this Privacy Policy and the applicable data protection law.

 

 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp/Dự án: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng Dự án hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công Ty hoặc phần lớn tài sản của Công Ty được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Restructuring, Business/Project Transfers: As we continue to develop our business, we might restructure, sell or buy businesses, transfer projects or other services in accordance with the laws. In such transactions, personal information, database and right to use information generally are amongst the transferred business assets but the transferee remains subject to the Privacy Policy (or the individual consents otherwise). Also, in the event that the Company or substantially all of its assets are acquired, your information will be one of the transferred assets.

 

 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm thiểu rủi ro tài sản và tín dụng.

Protection of Us and Others: We release account and other personal information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce or apply our terms and other agreements, or protect the rights, property, or security of us, our customers, or others. This may include exchanging information with other companies and organizations for fraud prevention and detection and credit and property risk reduction.

 

 • Tùy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các quy định trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

 

At Your Option: Other than as set out above, you will receive notice when personal information about you might be shared with third parties, and you will have the right to choose not to share the information.

 

5.Vị trí của thông tin cá nhân

 

Location of Personal Information

 

Công Ty có địa chỉ tại Việt Nam và các công ty con khác của Vingroup có trụ sở tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia, Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

 

The Company is located in Vietnam , and Vingroup affiliated companies are located throughout the world. Depending on the scope of your interactions with Our Offerings, your personal information may be stored in or accessed from multiple countries, including Vietnam. Whenever we transfer personal information to other jurisdictions, we will ensure that the information is transferred in accordance with this Privacy Policy and as permitted by applicable data protection laws.

 

6.Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

 

How We Secure Information

 

Tại Công Ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách.

 

At the Company, security is our highest priority. We design our systems with your security and privacy in mind.

 

 • Chúng tôi đã thuê bên thứ ba thực hiện kiểm soát an ninh bảo mật để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu theo chuẩn quốc tế.

We employ a professional third party to ensure information security to prevent unauthorized access and use of your personal information. We also regularly cooperates with security experts to be updated with the latest information on network security to ensure the safety of your personal information. When collecting data, we maintain and secure your personal information at a server system and these information is secured by firewalls, access control measure and data encryption in accordance with international standards.

 

 • Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

 

The information of your card, which is issued by the relevant financial institution, is protected by us in accordance with international standards on the principle that no important data of the card (card numbers, full names, CVV number) is recorded in our system. Your payment transaction is made by the relevant bank system.

 

7.Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

 

Internet Advertising and Third Parties

 

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

 

Our Offerings may include third-party advertising and links to other websites and applications. Third party advertising partners may collect information about you when you interact with their content, advertising, or services.

 

8.Truy cập và lựa chọn

 

Access and Choice

 

Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

 

You can view, update, and delete certain information about your account and your interactions with Our Offerings. If you cannot access or update your information yourself, you can always contact us for assistance.

 

Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

You have choices about the collection and use of your personal information. Many of Our Offerings include settings that provide you with options as to how your information is being used. You can choose not to provide certain information, but then you might not be able to take advantage of some of Our Offerings.

 

 • Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập online.vinhomes.vn hoặc App VinID hoặc gửi thư tới Trung tâm giao dịch Bất động

 

sản của Dự án hoặc gửi thư tới địa chỉ email chính thức của Dự án hoặc Công Ty. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.

 

Account Information: If you want to add, update, or delete information related to your account, please go to online.vinhomes.vn, or VinID app, or contact the real estate exchange centre of the relevant project, or email to the official email of the project or Company. When you update or delete any information, we usually keep a copy of the prior version for our records for technical purpose.

 

 • Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách tại online.vinhomes.vn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với quý khách). Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.

Communications: If you do not want to receive promotional contents from us, please unsubscribe or adjust your communication preferences in online.vinhomes.vn (or use other methods specified in the relevant contracts with you). If you do not want to receive in-app notifications from us, please adjust your notification settings in the app or your device.

 

 • Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách tại online.vinhomes.vn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với quý khách).

 

Advertising: If you don’t want to see interest-based ads, please unsubscribe or adjust your communication preferences in online.vinhomes.vn (or use other methods specified in the relevant contracts with you).

 

 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookies.

Browser and Devices: The Help feature on most browsers and devices will tell you how to prevent your browser or device from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookies, or how to disable cookies altogether.

 

9.Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

 

Minor’s Personal Information

 

Nếu quý khách dưới 18 tuổi, quý khách phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

If you’re under 18, you may enter into contracts and accept this Privacy Policy only with the approval of your parent or guardian.

 

10.Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

 

Retention of Personal Information

 

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

We keep your personal information to enable your continued use of Our Offerings, for as long as it is required in order to fulfill the relevant purposes described in this Privacy Policy, as may be required by law (including for tax and accounting purposes), or as otherwise communicated to you. How long we retain specific personal information varies depending on the purpose for its use, and we will delete your personal information in accordance with applicable law.

 

11.Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

 

Contacts, Notices, and Revisions

 

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư của Công Ty hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

 

If you have any concern about privacy of the Company or  want  to  contact  one  of our  data  controllers, please contact us and we will try to resolve it. You may also contact us at the address below:

 

 • Địa chỉ email: info@vinhomes.vn hoặc theo thông tin địa chỉ liên hệ của Công Ty trong Hợp đồng, Thỏa thuận ký với quý khách.
 • Address email: info@vinhomes.vn or under the contact address of the Company as provided in the contracts, agreements signed by the Company with the Clients.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về quý khách và tài khoản của quý khách. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho quý khách được quyền lựa chọn.

 

Our business changes constantly, and our Privacy Policy may also change. You should check our website frequently to see recent changes. Unless stated otherwise, our current Privacy Policy applies to all personal information we have about you and your account. We will never materially change our Privacy Policy to make them less protective of personal information collected in the past without informing the relevant customers and giving them a choice.

 

12.Một số thông tin bổ sung cho Liên minh Châu Âu

 

Additional Information for the EU

 

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

We provide additional information about the privacy, collection, and use of personal information of prospective and current customers of Our Offerings located in the European Economic Area.

 •  Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân. Công ty Cổ phần Vinhomes (địa chỉ tại Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các thông tin cá nhân được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này.

 

Controller of Personal Information. Vinhomes.,JSC (at Symphony building, Chu Huy Man street, Vinhomes Riverside, Phuc Loi ward, Long Bien district, Hanoi, Vietnam) is the controller of the personal information collected or processed under this Privacy Policy.

 

 •  Xử lý. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:

 

Processing. We process your personal information on one or more of the following legal bases:

 

 • Cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc với tổ chức mà quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, để phản hồi các yêu cầu từ quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;

 

as necessary to enter into a contract with you or a legal entity you represent, to perform our contractual obligations, to provide Our Offerings, to respond to requests from you, or to provide customer support;

 

 • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này;

where we have a legitimate interest, as described in Section 2 of this Privacy Policy;

 

 • Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;

as necessary to comply with relevant law and legal obligations;

 

 • Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc

respond to lawful requests and orders; or

 

 • Dựa trên sự chấp thuận của quý khách.

with your consent.

 

 •  Quyền của quý khách. Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau:

 

Your Rights. Subject to applicable law, you have the right to:

 

 • hỏi chúng tôi có đang nắm giữ thông tin cá nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;

 

ask whether we hold personal information about you and request copies of such personal information and information about how it is processed;

 

 • yêu cầu đính chính thông tin cá nhân không chính xác;

request that inaccurate personal information be corrected;

 

 • yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;

 

request deletion of personal information that is no longer necessary for the purposes underlying the processing, processed based on withdrawn consent, or processed in non-compliance with applicable legal requirements;

 

 • yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý thông tin cá nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp;

request us to restrict the processing of personal information where the processing is inappropriate;

 

 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;

object to the processing of personal data;

 

 • yêu cầu luân chuyển thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin phái sinh từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và

 

request portability of personal information that you have provided to us (which does not include information derived from the collected information), where the processing of such personal information is based on consent or a contract with you and is carried out by automated means; and

 

 • gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu quý khách tin rằng chúng tôi vi phạm quyền riêng tư của quý khách.

 

lodge a complaint with the supervisory authority if you believe that we violate your privacy rights.

 

Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và quý khách là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách không phải là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục 11 ở trên.

 

You can exercise your rights of access, rectification, erasure, restriction, objection, and data portability by contacting us. If you wish to do any of these things and you are our customer, please contact us. If you are not our customer, please contact us at the address under Section 11 above.

 

Khi quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.

 

When you consent to our processing your personal information for a specified purpose, you may withdraw your consent at any time, and we will stop any further processing of your data for that purpose.

 •  Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách được thu thập và lưu trữ tại Liên Minh Châu Âu ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.

 

Transfers outside of the EU. When we transfer your personal information collected and stored within the EU to outside the EU we do so in accordance with the terms of this Privacy Policy and applicable data protection law. This may include the transfer of data pursuant to data transfer agreements that incorporate the Standard Contractual Clauses approved by the EU Commission.

 

13.Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

 

Examples of Information Collected Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi Information You Give Us

Quý khách chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi quý khách:

 

You mainly provide information to us when you:

 

 • tìm kiếm, đăng ký hoặc mua bán, sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

 

search for, subscribe to, use or purchase Our Offerings;

 

 • tạo hoặc quản lý tài khoản của quý khách;

 

create or administer your account;

 

 • cấu hình cài đặt của quý khách cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

 

configure your settings for, provide data access permissions for, or otherwise interact with Our Offerings;

 

 • đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của Công Ty;

 

register for or attend a Company’s event;

 

 • mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của Công Ty (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);

 

purchase or use content, products, or services from third-party providers through the Company’s websites or apps (or other similar venues operated or provided by us);

 

 • cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý khách trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của Công Ty (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);

 

offer your content, products, or services on or through Our Offerings or the Company’s websites or apps (or other similar venues operated or provided by us);

 

 • liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email;

 

communicate with us through official channels such as our customer support centre, call centre, email;

 

 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;

 

complete a questionnaire or other information request forms;

 

 • đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của Công Ty hoặc các địa điểm tương tự.

 

post on the Company’s websites or apps or similar venues.

 

Tùy thuộc vào việc quý khách sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 

Depending on your use of Our Offerings, you might supply us with such information as:

 

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;

 

your name, email address, permanent and contact address, phone number, and other similar contact information;

 • thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;

 

payment information, including credit card and bank account information;

 

 • thông tin về vị trí của quý khách;

 

information about your location;

 

 • thông tin về tổ chức của quý khách và đầu mối liên hệ của quý khách, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của quý khách;

 

information about your organization and your contacts, such as colleagues or people within your organization;

 

 • tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;

usernames, aliases, roles, and other authentication and security credential information;

 

 • nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;

 

content of feedback, testimonials, inquiries, communications with us;

 

 • hình ảnh của quý khách (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của quý khách khi quý khách tham dự một sự kiện của Công Ty hoặc sử dụng một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

 

your image (still, video, and in some cases 3-D), voice, and other identifiers that are personal to you when you attend an event of the Company or use certain Our Offerings;

 

 • thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;

 

information regarding identity, including government-issued identification information, nationality;

 

 • thông tin tài chính và doanh nghiệp; và

 

corporate and financial information; and

 

 • Số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác.

 

VAT, PIT numbers and other tax identifiers.

 

Thông tin tự động

 

Automatic Information

 

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi quý khách:

 

We mainly collect information automatically when you:

 

 • truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi quý khách sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);

 

visit, interact with, or use Our Offerings (including when you use your computer or other device to interact with Our Offerings);

 

 • tải nội dung từ chúng tôi;

 

download content from us;

 

 • mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và

 

open emails or click on links in emails from us; and

 

 • tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

 

interact or communicate with us.

 

Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

 

Examples of the information we automatically collect include:

 

 • thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách;

 

network and connection information, such as the Internet protocol (IP) address used to connect your computer (or other device) to the Internet and information about your Internet service provider;

 

 • thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;

 

computer and device information, such as device, application, or browser type and version, browser plug- in type and version, operating system, or time zone setting;

 • vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quý khách;

 

the location of your device or computer;

 

 • thông tin xác thực và bảo mật;

 

authentication and security credential information;

 

 • thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;

 

content interaction information, such as content downloads, streams, and playback details, including duration and number of simultaneous streams and downloads;

 

 • Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của quý khách, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật ký khác;

 

Our Offerings metrics, such as offering usage, occurrences of technical errors, reports, your settings preferences, backup information, API calls, and other logs;

 

 • nội dung quý khách đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);

 

the content you viewed or searched for, page response times, and page interaction information (such as scrolling, clicks);

 • địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và

 

email addresses and phone numbers used to contact us; and

 

 • thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookies.

 

identifiers and information contained in cookies.

 

Thông tin từ các nguồn khác

 

Information from Other Sources

 

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 

Examples of information we receive from other sources include:

 

 • thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;

marketing, sales generation, and recruitment information, including your name, email address, physical address, phone number, and other similar contact information;

 • thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của quý khách với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

 

subscription, purchase, support, or other information about your interactions with products and services offered by us or third parties in relation to Our Offerings;

 

 • kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và

 

search results and links, including paid listings (such as Sponsored Links); and

 

 • thông tin lịch sử tín dụng.

 

credit history information.

 

Bài viết liên quan